Cấu trúc 早就…了 / 從…起

早就…了 – Từ lâu đã/Sớm đã (long since…) Function: This construction presents an exaggerated reference to the time in the […]

Cấu trúc 寧可

寧可……也…… (Thà rằng .. cũng) 很多年輕人寧可晚上不睡覺,也一定要玩線上遊戲. Nhiều người trẻ thà rằng tối không ngủ, cũng nhất định phải chơi game. […]